Kaderrichtlijn Mariene Strategie

De Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) verplicht de lidstaten tot activiteiten. Doel van de richtlijn is om uiterlijk in 2020 in de mariene wateren van de lidstaten een goede milieutoestand te bereiken of te behouden.

Deze activiteiten zijn in de eerste plaats:
  • een initiële beoordeling van de huidige milieutoestand van hun mariene wateren
  • de omschrijving van de goede milieutoestand van hun mariene wateren
  • de vaststelling van milieudoelen en indicatoren voor hun mariene wateren

Deze activiteiten zijn voor het Nederlandse deel van de Noordzee door de regering vastgelegd in de Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee, Deel 1.

Monitoringprogramma

Daarnaast schrijft de KRM voor dat de lidstaten een monitoringprogramma vaststellen en uitvoeren. Voor Nederland betreft dat de Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee, Deel 2.

De KRM verplicht de lidstaten voorts een programma van maatregelen vast te stellen. Nederland heeft hiervoor de Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee, Deel 3 vastgesteld.

De KRM hanteert voor de bovengenoemde activiteiten een cyclische benadering. De lidstaten toetsen en actualiseren de verschillende delen van hun mariene strategie om de zes jaar na de vaststellingstermijn in de KRM voor die delen.

Tussentijds verslag

Ten aanzien van het programma van maatregelen stellen de lidstaten daarnaast binnen drie jaar na het in de KRM voorgeschreven tijdstip van ter inzage leggen van het (geactualiseerde) maatregelenprogramma (voor Nederland de Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee, Deel 3) een beknopt tussentijds verslag op. De lidstaten dienen dat verslag binnen die termijn in bij de Europese Commissie.

Meer informatie

Meer informatie over de KRM kunt in vinden in het KRM-spoorboek. De tekst van de KRM kunt u raadplegen op de website van EUR-Lex.


Documenten en publicaties