Actualisatie KRM-meetnetten

De regering heeft bij het vaststellen van het monitoringprogramma een aantal uitgangspunten gehanteerd. Daardoor is het mogelijk de monitoring op een zo efficiënt mogelijke wijze uit te voeren.

Zo sluit het monitoringprogramma zoveel mogelijk aan op al bestaande monitoringactiviteiten. Daarnaast wordt er steeds vaker ingezet op eenmalige inwinning en meervoudig gebruik van monitoringgegevens. Verder wordt er ruimte geboden aan toenemende efficiëntie van de meetnetten door het toepassing van nieuwe, innovatieve meetmethoden.

Hierdoor kan het gebeuren dat het monitoringplan gewijzigd wordt. Het Informatiehuis Marien inventariseert jaarlijks bij de KRM-meetnetbeheerders of er voor de volgende meetperiode aanpassingen zijn te verwachten. Het IHM zorgt voor de beoordeling van de voorgestelde aanpassingen. Dit doen zij met het oog op de informatiebehoefte en eventuele consequenties voor andere meetnetten.

Zie voor het proces van deze jaarlijkse actualisatieronde van de KRM-meetnetten paragraaf 3.4 van het KRM-spoorboek.