Symposium Digishape

Het symposium Digishape vond op 21 maart onder grote belangstelling plaats in het LEF Future Centre van Rijkswaterstaat in Utrecht. Digishape is een samenwerkingsverband tussen het bedrijfsleven, kennisinstituten en overheid. Dit samenwerkingsverband onderzoekt hoe de digitalisering van het informatiemanagement van (mariene) watersystemen kan worden verbeterd. Doel van het symposium was het verbreden van de samenwerking en het toetsen bij de partners van mogelijke thema's.

Hans Huis in 't Veldt, boegbeeld van de Topsector Water vertelde tijdens Digishape over de doelstellingen en thema's van deze topsector. Zo wil de sector de samenwerking in de Gouden Driehoek van de deelsectoren Water-, Delta- en Maritieme-technologie versterken om daarmee innovatie te versnellen. Daarbij zijn energietransitie en duurzaamheid de komende jaren de belangrijke thema's. Iets meer dan de helft van de duurzaamheidsgoals is aan de Topsector Water verbonden. 'Om dit te bereiken, is data-uitwisseling tussen partijen nodig en is het goed dat we elkaars taal verstaan. Digishape kan daaraan bijdragen', aldus Huis in 't Veldt.

Voorloperspositie creëren

Mark van Koningsveld (Van Oord, Topsector Water) liet met een inspirerend betoog zien hoe er de afgelopen 25 jaar heel veel op digitaliseringsgebied is veranderd. Zoals de gang van stand alone-computers naar bestanden via internet en de innovatie rond mobiele telefonie. Volgens Van Koningsveld nemen we al deze innovaties nog onvoldoende mee in onze besluitvorming rond de watersystemen. 'We willen nu binnen Digishape kijken wat deze innovaties Nederland kunnen bieden en hoe we die in de bestaande werkwijze kunnen invoeren om in de wereld voorop te lopen.'

Verrijken van reguliere data

Na het plenaire deel waren er diverse workshops; van Mariene Google tot een compacte golfboei. En van werken in de Cloud tot standaardisatie en Wind op Zee. Ook daar kwamen de centrale vragen van het symposium aan bod: wat is er nu nodig om innovaties beter te kunnen toepassen en welke samenwerking kan daarbij helpen?

Workshop Digishape_460px

Aan het einde van het symposium werd de dagopbrengst in een forumsessie besproken. Daarbij kwam uiteraard opnieuw aan de orde wat er in de toekomst nodig is en hoe Digishape daaraan kan bijdragen. Aanwezigen stelden deze vragen aan Annette Zijderveld (Deltares), Lisette Groot Kormelink (ministerie van IenM), Arthur van der Meer (Science & Technology) en Edo Knegtering (ministerie van EZ).

Zijderveld onderstreepte in haar antwoord het belang van het samenbrengen van de vraag- en aanbodkant binnen Digishape. Alleen zo kunnen volgens haar technische veranderingen zinvol worden ingevoerd. Knegtering en Groot Kormelink gaven aan dat er grote opgaven in het mariene systeem zijn, waar goed informatiemanagement dienstbaar kan zijn aan het besluitvormingsproces. Van der Meer liet weten dat bepaalde innovaties als 'space data' de reguliere data kunnen verrijken en dat het goed is om daarmee te oefenen.

Toekomst

Het Symposium was voor het verbreden van de samenwerking zeer geslaagd. Het kernteam van Digishape gaat nu de inhoudelijke items verder concretiseren om zo ook inhoudelijk tot de gewenste samenwerking te komen.