Nieuwsbrief juli 2019

Nieuwsbrief Header
Juli 2019

Dit is de nieuwsbrief van het Informatiehuis Marien (IHM (Informatiehuis Marien)), het portaal van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor alle mariene informatie en onderzoeksgegevens. Belangstellenden, overheden en professionals kunnen hier gegevens vinden en delen over onder meer de ecologie, de bodem en het water van de Noordzee.

Actualisatie Monitoringsagenda

monitoringsagendaWie doet wat op de Noordzee? De monitoringsagenda van het IHM (Informatiehuis Marien) geeft overzicht over de chemische en biologische meetnetten die actief zijn op de Noordzee. In een digitale overzichtskaart zijn alle meetnetten gedetailleerd te vinden.

Het KRM monitoringprogramma

Mariene Strategie NL Deel2De Kaderrichtlijn Marien (KRM) verplicht EU lidstaten een monitoringprogramma op te stellen. In het monitoringprogramma staat de informatiebehoefte en monitoring die Nederland operationeel heeft om de milieutoestand van de Noordzee te volgen en hierover uiteindelijk te oordelen. Bijvoorbeeld beschrijvingen van de benodigde gegevens over zwerfvuil in de Noordzee en de daaraan gekoppelde meetnetten.

Adviezen van het CBS

Centraal Bureau voor de StatistiekHet Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) adviseert het Informatiehuis Marien over de kwaliteit van statistische analyses en de meetprogramma's voor de Kaderrichtlijn Marien (KRM).

Introductie Aquo-standaard

AquoHeeft u in uw werk te maken met het uitwisselen van informatie over water? Dan heeft u te maken met de Aquo-standaard: de uniforme taal voor uitwisseling van gegevens binnen de watersector.
Aquo staat op de lijst met 'pas toe of leg uit'-standaarden van het Forum voor Standaardisatie en is daarmee vanuit het ministerie verplicht gesteld.

Wellicht kunt u uw weg binnen Aquo goed vinden maar het kan ook zijn dat u behoefte heeft aan meer uitleg.