Missie en visie

Missie

De Nederlandse overheid streeft naar open data. Het Informatiehuis Marien (IHM (Informatiehuis Marien)) wil dit open databeleid verwezenlijken. Dit willen zij bereiken door alle gegevens over de Noordzee via deze website te ontsluiten. Zo valt ingewonnen data makkelijk te hergebruiken.
Daar hebben veel organisaties profijt van:

  • de overheid kan deze data hergebruiken voor beheer en beleidsvorming
  • kennisinstituten kunnen met meer data hun modellen verbeteren
  • het bedrijfsleven heeft minder monitoringslasten bij vergunningverlening

Het Informatiehuis Marien biedt een platform waar belangstellenden, professionals en overheden gegevens kunnen vinden. Ook kunnen deze doelgroepen hier informatie delen over de ecologie, bodem en het water van de Noordzee.

Visie

Het startpunt van het Informatiehuis Marien is de ontsluiting van rijksdata over de Noordzee. De uiteindelijke ambitie is te komen tot een platform. Hier moeten zowel publieke als private partijen gegevens over Noordzee, Waddenzee en Delta met elkaar kunnen delen. Twee voorwaarden zijn hierbij belangrijk: data blijven zoveel mogelijk bij de bron en de aanbieder is verantwoordelijk voor de kwaliteit.