Handleiding ICES-website

International Council for the Exploration of the Sea (ICES) is een mondiale organisatie die onderzoek doet en advies geeft om een duurzaam gebruik van de zee te ondersteunen. Een belangrijke taak is het ICES advies over quota voor de visserij. De benodigde basisdata voor deze adviezen worden ingewonnen via allerlei visserijsurveys en registraties van visserij-activiteiten. ICES coördineert deze surveys en registraties en bundelt de verzamelde data in dataportals. Deze data zijn vaak openbaar en via internet beschikbaar. Door de enorme hoeveelheid data is het lastig om snel wegwijs te worden in de verschillende dataportals die ICES beschikbaar stelt. Deze handleiding biedt (professionele) gebruikers handvatten om sneller succesvol met de ICES dataportals aan de slag te kunnen.

Op de website van ICES staat sinds kort ook uitleg over het gebruik van de verschillende dataportals.

ICES data center

Het ICES datacenter beheert een grote datacollectie gerelateerd aan het mariene milieu. Deze datacollectie bevat gegevens verzameld onder auspiciën van ICES. Ook zijn gegevens verzameld onder auspiciën van o.a. OSPAR (Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic) en HELCOM. Via Data portals krijg je een volledig overzicht van de hoeveelheid gegevens die beschikbaar is bij het datacenter. De gegevens zijn opgeslagen in een aantal verschillende dataportalen ieder met zijn eigen onderwerp en daarbij behorende dataverzamelingsmethoden.

Vooral de Maps faciliteit is handig voor gebruikers die minder vertrouwd zijn met de monitoring die door ICES wordt gecoördineerd. Deze ingang biedt de mogelijkheid om op eenvoudige wijze specifieke data over verontreinigingen en soorten op te vragen. Na het openen van het portaal wordt een kaart getoond. Via de filters in de rode menubalk zijn selecties op dataset, parameter, species, matrix, jaar en gebied mogelijk.

Voorbeeld: klik bij species 'Gadus morhua' (kabeljauw) aan. Door het jaar 2014 te selecteren worden alle waarnemingen van deze soort in 2014 gevisualiseerd (links boven op “view changes on map” klikken). Via het kader rechts onderaan kan de achterliggende data direct opgevraagd worden.

Vis gegevens

Vis gegevens zijn via verschillende portals beschikbaar:

  • DATRAS is het portaal waarin gegevens van vistrawlsurveys worden vastgelegd. Via dit portaal zijn de ruwe gegevens online op te vragen. Bijvoorbeeld trekgegevens, aantallen per lengte van vis en in enkele surveys ook benthossoorten. Voor de doelsoorten zijn biologische gegevens als lengte, gewicht, sekse, rijpheidsgegevens en leeftijden op te vragen. Ook specifieke dataproducten (o.a. Catch per Unit of Effort (CPUE) per lengte of gebied, lengte leeftijd sleutels (ALK), indices per soort, zeebodemafval zijn beschikbaar. Het portaal werkt via het aanvinken van filters. De download bestaat uit een zip-bestand waarin naast de opgevraagde gegevens een bestand zit met uitleg over de gebruikte coderingen. Via de link documenten kan meer informatie over dit portaal worden gevonden. Onder andere een beschrijving van de verschillende surveys waarvan gegevens opgevraagd kunnen worden, survey protocollen van deze surveys, metadata en veel gestelde vragen.
  • Eggs and Larvae is het portaal waarin gegevens van ichthyoplankton surveys (o.a. trekgegevens en aantallen eieren en larven) worden vastgelegd. Ook hiervoor geldt dat verdere informatie o.a. een beschrijving van de verschillende surveys, survey protocollen en metadata beschikbaar is.
  • Fish stomach is het portaal waarin gegevens staan van maaginhouden, voornamelijk gegevens van ICES “Year of the Stomachs“ in 1981 en 1991. Recentere gegevens moeten nog beschikbaar komen. De maaggegevens worden o.a. gebruikt voor het bepalen van voedselwebrelaties, welke gebruikt worden in bijvoorbeeld de bestandschattingen op basis van meerdere soorten (Multi-species assessments).
  • De omgeving Stock Assessment Graphs ontsluit een overzicht van de officiële ICES adviezen over de verschillende vis- en schaaldierbestanden, waarvoor o.a. de hierboven beschreven gegevens worden gebruikt.

Visserij gegevens

Vangstgegevens van de commerciële visserij zijn beschikbaar via ICES. Deze vangstgegevens voor meer dan 200 soorten worden ieder jaar door de 20 ICES lidstaten gerapporteerd en samengesteld in coöperatie met Eurostat en de FAO. ICES publiceert deze gegevens. Deze gegevens bestaan uit aanlandingsgegevens per soort vis, schaal- of schelpdier. Via het kader “datasets” rechts bovenaan zijn deze data direct op te vragen.

Chemische en biologische gegevens

DOME is het portaal waarin chemische en biologische meetgegevens zijn opgenomen die o.a. zijn verzameld in OSPAR CEMP- en HELCOM COMBINE-kader. Er zitten o.a. gegevens in over contaminanten in biota, sediment en zeewater, maar ook gegevens over ziektes en parasieten. De gegevens zijn te downloaden. Met de filters is een selectie te maken van jaar, doel, land, monitoringsprogramma, laboratorium en gebied. Zo kun je alle gegevens van Nederland zien door in het filter ‘Country’ “the Netherlands” te selecteren. Na accepteren van de ICES data policy kun je de dataset downloaden als CSV-bestand.

Via MAPS biedt ICES ook de mogelijkheid om de gegevens uit DOME ruimtelijk op te vragen. Door in het menu selecties te maken op basis van dataset, parameter, soort, matrix, jaar en gebied kun je specifieke gegevens opvragen.

Oceanografische gegevens

Oceanography is het portaal waarin oceanografische gegevens zijn opgenomen. Bijvoorbeeld temperatuur, zoutgehalte, fosfaat, nitraat, chlorofyl en secchi diepte. Het zijn gegevens van permanente meetstations of verzameld tijdens verschillende monitoringsprogramma’s, specifiek voor oceanografie maar bijvoorbeeld ook tijdens de vis surveys. Alle aangeleverde gegevens moeten voldoen aan specifieke richtlijnen. Daarnaast worden de gegevens nog gecontroleerd door ervaren medewerkers van het data center. Na deze controle komen de gegevens beschikbaar.

Er zijn drie verschillende links om oceanografische gegevens te downloaden.

  1. De link IROC data geeft toegang tot gegevens van permanente meetstations en samengevatte gegevens. Door in het kaartje te klikken op de gele bolletjes selecteer je een locatie. Dit kan ook via het filtermenu boven het kaartje. Voor verschillende locaties kan via het tweede filter menu gekozen worden voor de diepte waarvan je gegevens wilt. Rechts worden deze gegevens vervolgens grafisch weergegeven. Via de filter kies je welke type data (temperatuur, zoutgehalte, etc) op welke temporele schaal (jaar, maand, dag) je wilt zien en welk type data (temperatuur, zoutgehalte, etc.) van de gekozen locatie en gekozen diepte. De selectie kan vervolgens gedownload worden als spreadsheet.
  2. De link CTD en bottle data geeft toegang tot gegevens die zijn verzameld aan boord van schepen. Bij het voor de eerste keer openen van deze link worden de totale hoeveelheid beschikbare gegevens per jaar weergegeven. Vervolgens kun je via filters de periode, gebied, type data, land, schip selecteren waarvan je de gegevens wilt verkrijgen. Na het selecteren druk je op ‘submit’, waarna wordt gezocht naar de gegevens. Als er gegevens beschikbaar zijn kun je kiezen om deze visueel weer te geven en of de gegevens direct op te vragen.
  3. Via Data distribution maps biedt ICES de mogelijkheid om verspreidingskaarten van de verzamelde data te verkrijgen. Kaarten kunnen worden gemaakt met alle locaties, met alle locaties in een aangegeven periode of met alle locaties van een aangegeven land.