Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM)

De Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) verplicht de lidstaten tot activiteiten. Doel van de richtlijn is dat de mariene wateren van de lidstaten uiterlijk 2020 een goede milieutoestand hebben bereikt of behouden.

Deze activiteiten zijn in de 1e plaats:
  • Een initiële beoordeling van de huidige milieutoestand van hun mariene wateren.
  • De omschrijving van de goede milieutoestand van hun mariene wateren.
  • De vaststelling van milieudoelen en indicatoren voor hun mariene wateren.

Deze activiteiten zijn voor het Nederlandse deel van de Noordzee door de regering vastgelegd in de Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee, deel 1.

Monitoringprogramma

Daarnaast schrijft de KRM voor dat de lidstaten een monitoringprogramma vaststellen en uitvoeren. Voor Nederland is dat de Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee, deel 2.

De KRM verplicht de lidstaten ook een programma van maatregelen vast te stellen. Nederland heeft hiervoor de Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee, deel 3 vastgesteld.

De KRM hanteert voor de bovengenoemde activiteiten een cyclische benadering. De lidstaten toetsen en actualiseren de verschillende delen van hun mariene strategie om de 6 jaar na de vaststellingstermijn in de KRM voor die delen.

Tussentijds verslag

Voor het programma van maatregelen stellen de lidstaten daarnaast een beknopt tussentijds verslag op. Dit gebeurt binnen 3 jaar na het in het KRM voorgeschreven tijdstip dat het geactualiseerde maatregelenprogramma ter inzage moet worden gelegd.  Het maatregelenprogramma voor Nederland  is vastgesteld in de Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee, deel 3. De lidstaten dienen dat verslag binnen die termijn in bij de Europese Commissie.

Meer informatie

Meer informatie over de KRM kunt in vinden in het KRM-spoorboek. De tekst van de KRM staat op de website van EUR-Lex.