Informatiehuis Water

De watersector is gebaat bij uniforme, toegankelijke én bruikbare informatie over water. Het Informatiehuis Water (IHW) richt zich op het efficiënt en effectief laten stromen van die waterinformatie tussen waterbeheerders en het beschikbaar stellen ervan aan belangstellenden. IHW is een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de waterschappen.

Doel

Het doel is een einde te maken van de versnippering van waterinformatie en eenvoudig en efficiënt landelijke informatiebeelden te verkrijgen. Zo kunnen landelijke programma’s eenvoudig de basisinformatie ophalen. Samen met waterbeheerders realiseert het IHW uniforme, toegankelijke en bruikbare informatie over water.

Voor wie?

Waterbeheerders van grond- en oppervlaktewater, Ministerie I&M en de Europese Unie. Maar ook laboratoria, adviesbureaus en kennisinstituten.

Waterkwaliteitsportaal

Om te komen tot een eenduidig beeld van de waterkwaliteit in Nederland heeft het Informatiehuis Water een nieuw systeem ontwikkeld: het Waterkwaliteitsportaal. Dit is een toekomstbestendige applicatie die de gegevensuitwisseling over waterkwaliteit aanmerkelijk zal verbeteren. Het waterkwaliteitsportaal is de motor om correct en consistent te rapporteren over de Kaderrichtlijn Water.

Gerelateerde websites

http://www.ipo.nl
http://www.rws.nl
http://www.hetwaterschapshuis.nl

Trefwoorden

Aquo-kit, Aquo, Informatiestromen waterkwaliteit, Informatiestromen waterveiligheid, Waterkwaliteitsportaal (voor KRW), SGBP-samenwerkingstool, Aquo LOC, Aquo DS, Procesondersteuning KRW-grondwater/-oppervlaktewater/landelijke enquête waterkwaliteit, Adviesdienst Aquo en ontsluiting nationale basisbestanden waterveiligheid/groslijst/factsheets, Actuele waterdata.