Programma Natura2000 Noordzee

Het programma N2000 Noordzee wordt getrokken door Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het is tevens een samenwerking tussen verschillende ministeries en relevante stakeholders. Het programma richt zich op de motivatie, uitwerking en totstandkoming van het natuurbeleid van de Europese Unie op de Nederlandse Noordzee. Voor kennisontwikkeling wordt nauw samengewerkt met WMR en ICES.

Doel

Het programma is gericht op het aanwijzen en beheren van Natura2000-gebieden op de Noordzee, zowel juridisch correct als maatschappelijk gedragen. Dit betekent onder andere de definitie van te beschermen natuurwaarden, inpassing van gebruiksfuncties (scheepvaart, visserij, et cetera) in samenspraak met relevante belangengroepen of belanghebbenden. Daar waar noodzakelijk dient kennis ontwikkeld te worden.

Voor wie?

N2000 Noordzee richt zich op alle gebruikers en stakeholders die een belang hebben bij de ruimtelijke ordening, beheer en beleid van de Noordzee: zoals onder andere het ministerie van LNV, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), vissers, natuurorganisaties en andere belanghebbenden. Aangezien het gaat over het implementeren van Europese wetgeving, is ook de Europese Commissie belangrijk.

Trefwoorden

Beleid Natura 2000, Betrokkenen, Nieuws, Nieuwsbrieven, Stakeholders, Kaarten, Onderzoek, Wetgeving, Noordzeebeleid, Visserijbeleid.