Project Natura2000 Noordzee

Het project N2000 Noordzee wordt getrokken door Programmadirectie Natura 2000 van het Ministerie van Economische Zaken. Het is een samenwerking tussen verschillende ministeries (internationaal) en relevante stakeholders. Het project richt zich op de motivatie, uitwerking en totstandkoming van het natuurbeleid van de Europese Unie op de Nederlandse Noordzee. Voor kennisontwikkeling wordt nauw samengewerkt met IMARES en ICES.

Doel

Het project is gericht op het aanwijzen van Natura2000 gebieden op de Noordzee, zowel juridisch correct als maatschappelijk gedragen. Dit betekent onder andere de definitie van te beschermen natuurwaarden, inpassing van gebruiksfuncties (scheepvaart, visserij, etc.) in samenspraak met relevante belangengroepen of belanghebbenden. Daar waar noodzakelijk dient kennis ontwikkeld te worden.

Voor wie?

N2000 Noordzee richt zich op alle gebruikers en stakeholders die een belang hebben bij de ruimtelijke ordening, beheer en beleid van de Noordzee: het Ministerie van EZ, het Ministerie van IenM, vissers, natuurorganisaties en andere belanghebbenden. Aangezien het gaat over het implementeren van Europese wetgeving, is ook de Europese Commissie belangrijk.

Trefwoorden

Beleid Natura 2000, Betrokkenen, Nieuws, Nieuwsbrieven, Stakeholders, Kaarten, Onderzoek, Wetgeving, Noordzeebeleid, Visserijbeleid.