Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden

Marker Wadden is een uniek natuurgebied in ontwikkeling. De natuureilanden worden aangelegd met zand, klei en slib uit het Markermeer. Dit grote project draagt bij aan het natuurherstel van het Markermeer. Op deze nieuwe groep eilanden met natuurlijke oevers komt nieuwe natuur tot ontwikkeling. Zowel onder als boven water. Rijkswaterstaat en partners volgden de ontwikkeling van de morfologie en natuur op de voet in het Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden (2018-2022).

Doelstelling KIMA en Marker Wadden

In het Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA) onderzoeken Rijkswaterstaat, Deltares, EcoShape en Natuurmonumenten hoe het ecosysteem van Marker Wadden zich ontwikkelt. KIMA heeft als doel kennis te genereren en te presenteren over bouwen met slib, zandige keringen, ecologie en governance.

Het toegepaste onderzoek vond plaats binnen het KIMA programma. Zo verzorgt KIMA het hele proces van fundamenteel onderzoek, naar toegepast onderzoek, naar valorisatie en opschaling.

Marker Wadden metingen, data en ontsluiting

Data komt binnenkort beschikbaar via deze site.
De onderzoeksrapporten zijn gepubliceerd.

Data beschrijving

Gedurende 2017 tot 2021 zijn in het kader van het Monitoring en Evaluatie Plan Kennis en Innovatie Marker Wadden, verschillende grootschalige meet- en monitoringscampagnes uitgevoerd. Binnen de datarapportage zijn de metingen verdeeld in 4 categorieën. Een beknopte beschrijving van alle gemeten data per categorie is hieronder te vinden.

Datasets waterbouw

Hydrodynamica

De hydrodynamische datasets bij de Marker Wadden, bestaat uit alle informatie over waterbeweging. De data omvat waterstanden, stroming en golven.

Morfologie

De morfologische gegevens bestaan uit twee delen: de zandige gegevens en de slibgegevens. Bij zand gaat het om profielontwikkeling en betreft voornamelijk de bodemligging en de gemeten landhoogte. Bij slib gaat het om de ontwikkeling van de bodemsamenstelling in slibcompartimenten en rondom de eilanden, hier zijn monsters genomen en labanalyses uitgevoerd.

Datasets waterkwaliteit

Continue metingen

De continue waterkwaliteit datasets bij de Marker Wadden komen van de meetpalen en het meetframe. Deze meetpalen meten verschillende ecologische en fysische parameters.

Periodieke metingen

De periodieke metingen rondom de Marker Wadden zijn grotendeels onderdeel van het MWTL. Daarnaast is ook onderzoek met remote sensing en specifiek naar de voedselproductie.

Datasets ecologie

Vegetatie

In het kader van de MWTL worden de water en oeverplanten bemeten. Jaarlijks wordt een meetrapport uitgebracht met daarin de resultaten en de bevindingen (het Markermeer wordt eens per 3 jaar bemonsterd).

Vissen

Metingen aan vis (verspreiding en stand) zijn op drie manieren uitgevoerd: 1) zenderen van vissen, 2) inventarisatie met netten en 3) inventarisatie van jonge vissen.

Vogels

De datasets met vogels zijn onderverdeeld in twee onderdelen: 1) de vogeltellingen vanuit de lucht (reguliere tellingen) en 2) de tellingen in het kader van KIMA.

Macrofauna

Er zijn op twee verschillende manieren metingen aan macrofauna gedaan: 1) vlakdekkende macrofauna bemonstering en 2) jaarlijkse grid bemonstering binnen de eilanden.

Overige datasets

Meteorologie

Op beide meetpalen (Marker Wadden en Markermeer Midden) zijn thermometers en windsensoren aanwezig deze meten de temperatuur, windsnelheid en windrichting in het gebied.

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is initiatiefnemer van de aanleg van de Marker Wadden. In die rol heeft Natuurmonumenten heeft ook verschillende datasets verzameld. Dit is voornamelijk gebeurt in het kader van Natuur In Productie (NIP) het onderzoeksprogramma van Natuurmonumenten over de Marker Wadden.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over de Marker Wadden en KIMA de volgende sites:


Data rapportage

In het datarapport zijn alle data, ingewonnen in het kader van het monitoring en evaluatie plan KIMA, beschreven.

Veldwerkplan

Het veldwerkplan beschrijft de veldwerkzaamheden die binnen het monitorings- en evaluatieprogramma (MEP) en het toegepast onderzoek plaats hebben gevonden.