Beschikbare data Natuurlijk Veilig - december 2019

In 2016 is een inventarisatie gemaakt van potentieel beschikbare lange termijndata van benthos langs de Nederlandse kust. Er zijn toen afspraken vastgelegd over de locatie van de data (opslag bij de bron) en de te gebruiken formats en standaarden (AQUO standaard volgens IMWA metingen).

Vervolgens is in 2017-2018 gewerkt aan het beschikbaar krijgen van de data en het opwerken van de data naar het standaard format. Er is een gestandaardiseerde werkwijze ontwikkeld om een kwaliteitscontrole uit te voeren op de data.

Aanpak data controle en opwerking

Van de data die gelokaliseerd en toegankelijk waren, hadden sommige data nog een opwerkingsslag nodig. Daarnaast moesten de data gecontroleerd worden op consistentie en zijn er overzichten gemaakt van wat er in de datasets aanwezig is.
Er is gestart met de volgende datasets (nummer tussen haakjes correspondeert met dataoverzicht ANNEX A):
A. RIACON dataset (7)
B. Castricum/Egmond dataset (11)
C. Texel dataset (12)
D. Ameland & Schiermonnikoog dataset (17)