Mariene data van RWS, Wageningen Marine research (WMR), en van projecten beschikbaar

Het informatiehuis Marien werkt nauw samen met diverse partijen die data inzamelen op de Noordzee.  Wageningen Marine Research (WMR, WOT) en Rijkswaterstaat (MWTL) voeren reguliere monitoring uit. Daarnaast vindt veel projectmatige monitoring plaats. Veelal onder de koepel van het platform Mariene monitoring (PMM). Meer informatie over PMM vindt u op deze site onder de projecten.

Het IHM probeert basisdata gebruiksvriendelijk beschikbaar te maken voor hergebruik. Vanuit de viewer kunnen data gedownload worden of er kan gebruik worden gemaakt van de beschikbare Inspire services. De data van de projecten en de data van WMR wordt primair op deze website ontsloten. De MWTL data van Rijkswaterstaat en de achtergrondkaarten zijn een thematische selectie spiegel/mirror van data die in principe ook ergens anders is te downloaden. IHM stelt deze data toch hier beschikbaar zodat u een totaalbeeld heeft van de monitoring op zee.

Basisdata

Onder Basisdata verstaan we de opgewerkte (en eventueel gevalideerde en gecontroleerde) data die beschikbaar worden gesteld. Per vakgebied kunnen de experts vaststellen welk detailniveau het meest zinvol is om voor hergebruik te ontsluiten. Aan de ene kant is het gewenst om de data zo min mogelijk opgewerkt beschikbaar te stellen om hergebruik zo veel mogelijk te faciliteren. Aan de andere kant zijn erg ruwe data onbruikbaar. Gebruikers hebben geen kennis van benodigde correcties die te maken hebben met de waarnemings- of analyse methode. Meer begrippen zijn te vinden in het protocol mariene data.

Gebruikersrecht

Gebruikers van de data zijn vrij de beschikbare gegevens aan te wenden voor eigen gebruik. Dit komt overeen met het type licentie “publiek domein CC-0” (creative commons zero) of met naamsvermelding "publiek domein CC-BY"

Eigenaarschap

De data van de data van de projecten “shortlist wind op zee (WOZ)” en “Windmolenpark Egmond aan Zee (OWEZ)” en van “Oceana” zijn eigendom van de initiatiefnemers. Data van WMR zijn eigendom van WMR/EZ, de overige data zijn eigendom van RWS

AQUO velden

De gegevens worden zo veel mogelijk gepresenteerd volgens de AQUO standaardisatie. De betekenis van waarden zijn (als deze niet evident zijn) te vinden op de domeintabellen server van het IHW.

Disclaimer

De monitoring is uitgevoerd met als doel om te komen tot eindproducten / eindrapporten zoals beschikbaar op deze site onder projecten. Een groot deel van de monitoringsresultaten wordt hierbij als basisdata beschikbaar gesteld voor hergebruik. Hoewel de data met zorg zijn verzameld en opgeslagen kunnen er fouten in de data voorkomen. De hergebruiker is zelf verantwoordelijk voor de interpretatie van de data.

Disclaimer (english)

Monitoring was carried out in order to establish answers to policy questions. This has led to final reports that can be obtained under the tab “projecten”. A large proportion of those monitoring results are available here for reuse under the reuse directive (2003/98/EC) as implemented in Dutch law. Interpretation of the data is the sole responsibility of the person performing this interpretation.