Adviezen van het CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) adviseert het Informatiehuis Marien over de kwaliteit van statische analyses en de meetprogramma’s ten behoeve van de Kaderrichtlijn Marien (KRM).

Centraal Bureau voor de Statistiek

Drie CBS adviezen

Dit voorjaar heeft het CBS drie adviezen gegeven. Deze adviezen gaan over:

  • een kwaliteitsbeoordeling over de meetdoelen van de KRM-benthosbemonstering,
  • poweranalyses van benthosbemonstering (over de betrouwbaarheid van de steekproefomvang) en
  • (internationale) benthosindicatoren.

De conclusies en adviezen over de kwaliteitsbeoordeling betreffende de meetdoelen en de poweranalyses zijn vooral indicatief.
De kwaliteitsbeoordeling biedt een raamwerk om de kwaliteit van de benthosbemonstering te bewaken aan de hand van het aantal meetpunten.
De reikwijdte van de uitgevoerde poweranalyse was met twee gebieden en klein aantal (boxcorer) tijdreeksen beperkt. De analyse was vooral van belang om een tool te ontwikkelen om in het vervolg poweranalyses geautomatiseerd uit te voeren.

In het advies over de benthosindicatoren is het CBS stellig in welke indicator (on)geschikt is als soortenindicator. Het CBS adviseert om de Margalef Indicator (Margalef Diversity Index (MDI)) niet te gebruiken. De aangepaste Benthische Indicator Soorten Index (BISI) kan de Margalef Indicator vervangen. De reden hiervoor is dat de MDI te sterk reageert op aantalsveranderingen van benthos-soorten.
Dit advies is overgebracht aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De boodschap hierbij is om ook binnen OSPAR dit inzicht aan de orde te stellen en een andere indicator zoals BISI te overwegen.

Vervolg

Inmiddels is een nieuwe opdracht als werkplan voor 2019-2020 met het CBS overeengekomen. De komende periode ligt de nadruk op adviezen over bruinvissen en vogeltellingen. Bij bruinvissen worden trendberekeningen (aantallen, populatiegrootte en geografische spreiding) tegen het licht gehouden. Daarnaast worden vogeltellingen in de kustzone en bij windparken beoordeeld. Beide adviezen zullen een rol gaan spelen bij de herziening van Mariene Strategie deel 2 (monitoringsplan KRM). Daarnaast zal het CBS verder werken aan de hierboven genoemde BISI-tool om daarmee een verbeterde benthosindicator te ontwikkelen.