Uitwisseldag platform mariene monitoring (PMM)

Het platform Mariene Monitoring (PMM (Platform Mariene Monitoring)) is 15 november 2016 bijeengekomen op het Spanjaardsduin. Een opgespoten natuurgebied bij Hoek van Holland en een goed voorbeeld van natuurcompensatie in de praktijk. Hier moeten natte duinvalleien ontstaan en zogenoemd ‘grijs duin’. Het einddoel is om de Groenknolorchis hier te krijgen, als laatste indicator van het ontstaan van het gewenste habitattype.

Het thema van de dag was ‘monitoring en modellen’ en dat leidde tot interessante discussies. Is de natuurcompensatie pas geslaagd als de Groenknolorchis daadwerkelijk wordt aangetroffen? Of mag je ook tevreden zijn als de modellen aangeven dat de omstandigheden geschikt zijn?

Terug naar de basis

John Schobben (RWS (Rijkswaterstaat)-WVL (Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving)) ging terug naar de basis. De data die nodig is voor besluitvorming en modellen moet goed beheerd zijn en ontsloten worden. Hij liet zien hoe Rijkswaterstaat zijn databases ontsluit via waterinfo.rws.nl. En hoe dat georganiseerd is. Hij liet ook zien dat iemand die specifiek geïnteresseerd is in data van de zee ook terecht kan op informatiehuismarien.nl/open-data. Daar zijn naast de Rijkswaterstaatdata ook data van Economische Zaken en van projecten te vinden.

Inzichten

Ingeborg van Splunder (RWS-WVL) van het Wind op Zee ecologisch programma (WOZEP) gaf aan dat het programma als taak heeft om kennisleemtes op te vullen. Maar ook om advies te geven over de hoe je in de langetermijneffecten inzicht kunt krijgen.

Yann Friocourt (RWS-WVL) vertelde over officiële basismodellen die RWS-WVL samen met Deltares en Wageningen Marine Research (voorheen IMARES) beheert. Vooral de waterkwantiteitsmodellen zijn goed doorontwikkeld. Dat vormt een solide basis voor besluitvorming van het Rijk. De onderzoeksinstituten gaven in de discussierondes aan dat er in de onderzoeken ook veel met modellen wordt gewerkt die niet op die lijst staan. Met name op het terrein van waterkwaliteit en voedselwebben is veel kennis nog maar mondjesmaat in modelinstrumentarium vastgelegd. Het is de bedoeling dat deze modellen zich verder ontwikkelen en uiteindelijk ook op de lijst van basismodellen terugkomen.

Samenhang zoeken

De discussies gaven aan dat je moet streven naar een optimale samenhang tussen monitoring, modelinstrumentarium en interpretatie door experts. Het hangt een beetje van het vakgebied af wat de optimale mix is. Sommige dingen, zoals het onderwatergeluid van de scheepvaart, zijn niet zinvol te meten. In die gevallen is modelleren de enige mogelijkheid. Meer informatie over deze succesvolle dag komt binnenkort beschikbaar op het tabblad Projecten van onze website.

Spanjaardsduin 460px