KRM-data in 2017 op orde

Sinds 2014 verzorgt het IHM (Informatiehuis Marien) de opslag en ontsluiting van bijna alle gegevens van de Mariene Strategie (KRM). Elke Europese lidstaat is verplicht dit te doen. Het gaat hier onder meer om het opslaan en ontsluiten van gegevens over verontreinigende stoffen, nutriënten, vogels, zeezoogdieren, vissen en zwerfvuil. Bijna alle gegevens zijn nu geleverd of staan klaar om in het KRM-portaal te worden geladen.

De gegevens in het KRM-portaal vormen de basis voor de toestandsbepaling van de Noordzee. Deze moet volgens de KRM-richtlijn elke zes jaar plaatsvinden. Rijkswaterstaat en Wageningen Marien Research leveren gegevens via het KRM-portaal aan. Daarna vindt automatisch een toetsing plaats van het gebruik van de AQUO-standaard, geleverde parameters, afgesproken aantal monsters en de juiste bemonsteringsperiode.

Verbeteringen doorgevoerd

In 2015 verliep het aanleveren van gegevens heel moeizaam. In 2016 zijn in goede samenwerking verbeteringen in het werkproces doorgevoerd. Mede daarom heeft Rijkswaterstaat in 2017 een vliegende start gemaakt met het aanleveren van de gegevens. Bijna alle gegevens zijn nu geleverd of staan klaar om geladen te worden in het KRM-portaal. Wageningen Marine Research levert zijn gegevens uiterlijk 15 september 2017 aan. Kortom, het IHM (Informatiehuis Marien) heeft er vertrouwen in dat we in goede samenwerking in 2017 de KRM-data op orde krijgen en daarmee voldoen aan de wettelijke verplichting.