KRM rapportage: tijd voor een viermoment!

Woensdag 26 september is de stuurgroep KRM akkoord gegaan met het rapporteren van de geactualiseerde Mariene Strategie deel 1 aan de EU. Aan dit besluit is veel vooraf gegaan, waarover we u graag informeren.

Aanleiding

Volgens de Kaderrichtlijn Marien moet uiterlijk 15 oktober aan de EU gerapporteerd worden over de herziening van de initiële beoordeling en de beschrijvingen van goede milieutoestand (GMT), milieudoelen en indicatoren (Mariene Strategie deel 1). In juni 2018 heeft het kabinet hiervoor de geactualiseerde Mariene Strategie deel 1 vastgesteld. Dit publieksdocument vormt de formele basis voor de KRM-rapportage aan de EU. Naast dit document moet aan de EU gerapporteerd worden over de uitgevoerde actualisatie volgens een vastgestelde databasestructuur. Als Informatiehuis Marien (IHM (Informatiehuis Marien)) coördineren we deze EU-rapportage.

Aanpak

De EU-rapportage is gebaseerd op het vastgestelde publieksdocument (MS1). Om de aansluiting tussen het vastgestelde publieksdocument en de EU rapportage eenvoudiger te maken is het IHM in een vroeg stadium betrokken bij het opstellen van de KRM-factsheets. Deze KRM-factsheets zijn onderdeel van de formeel vastgestelde MS 1 en bevatten de belangrijkste informatie die aan de EU moet worden gerapporteerd. Het vertalen van de publieksinformatie naar het EU-rapportageformat was hiermee voorbereid, maar in de praktijk moest er nog veel gebeuren. Sinds begin dit jaar is het IHM daarom volop bezig geweest om alle onderdelen voor de EU-rapportage met inhoudelijk betrokkenen te vullen. Ter ondersteuning van dit werkproces is een KRM-rapportagetool gebouwd. Hiermee konden alle betrokkenen via een webportaal onderdelen rapporteren en controleren. In de praktijk bleek deze tool zeer waardevol. Alle informatie werd namelijk direct qua vorm getoetst aan de eisen van het EU-rapportageformat en opgeslagen in een centrale database.

Vervolg

Nu de stuurgroep akkoord is gegaan met de rapportage, kunnen we gaan rapporteren richting de EU. Hiervoor moet alle informatie in de centrale database omgezet worden naar het format waarin de EU de gevraagde informatie wil ontvangen (XML-bestanden). Op zich een eenvoudige handeling , maar voor de feitelijke rapportage vindt nog een kwaliteitscontrole plaats die door de EU is ontwikkeld. Bij de eerste checks blijkt deze kwaliteitscontrole nog veel fouten op te leveren. Dit wordt veroorzaakt doordat het rapportageformat tussentijds door de EU is aangepast en de naam en keuze opties van verschillende velden nu niet meer exact passen bij de door ons ingerichte datastructuur. Daarnaast blijkt de validatie zelf ook nog fouten te bevatten. Het IHM is nu in directe samenwerking met de ontwikkelaar van de rapportagetool alle fouten aan het herstellen zodat we op 15 oktober echt feest kunnen vieren. Dat we fouten signaleren in de EU validatie betekent ook dat we internationaal voorop lopen, iets dat ook door de EU-helpdesk werd bevestigd. Kortom we zijn er bijna en 15 oktober wordt zeker een feestelijke dag!