Stand van zaken KRM rapportage

Uiterlijk 15 oktober van dit jaar rapporteert Nederland richting de EU over de actualisatie van de initiële beoordeling voor de KRM. Het inspraaktraject voor het overkoepelende document en de bijbehorende factsheets is net afgesloten.

Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het invullen van de rapportageformats waarmee het geheel aan de EU gerapporteerd moet worden. Het IHM (Informatiehuis Marien) coördineert deze rapportage en heeft een rapportagetool ontwikkeld waarmee we alle informatie op een gestructureerde manier in één database krijgen. Vanuit deze centrale database wordt uiteindelijk in één keer gerapporteerd richting de EU. Het vullen van het systeem blijft echter handwerk waarvoor de descriptortrekkers samen met IHM aan de lat staan. Vanuit het IHM worden Joan Staeb, Willem Stolte en Serge Rotteveel ingezet voor dit werk.

Het rapportageportaal

Op dit moment zijn verschillende onderdelen ingevoerd in het rapportageportaal. Het is echter een flinke klus, waarbij kennis van het rapportageformat en de inhoud cruciaal is. Daarnaast worden er vanuit de EU nog steeds wijzigingen doorgevoerd in het rapportageformat.

Half mei moet het rapportageportaal klaar zijn zodat gecheckt kon worden op inhoudelijke juistheid en eenduidigheid. Daarna volgt een test waarmee vastgesteld wordt of er bij het rapporteren vanuit de centrale database richting de EU problemen optreden.

De rapportage aan de EU

Voor de zomer moeten alle onderdelen van de rapportage klaar, volledig gecontroleerd en akkoord bevonden zijn. In september word e.e.a. ter akkoord voorgelegd aan het KRM kernteam en de Stuurgroep. Na het finale akkoord volgt de  “druk op de knop” waarmee we alle informatie aan de EU rapporteren.