Het KRM monitoringprogramma: onze thermometer in de Noordzee!

De Kaderrichtlijn Marien (KRM) verplicht EU lidstaten een monitoringprogramma op te stellen. In het monitoringprogramma staat de informatiebehoefte en monitoring die Nederland operationeel heeft om de milieutoestand van de Noordzee te volgen en hierover uiteindelijk te oordelen. Dit betreft bijvoorbeeld beschrijvingen van de benodigde gegevens over zwerfvuil in de Noordzee en de daaraan gekoppelde meetnetten.

Mariene Strategie NL Deel2

Zes jaarlijkse actualisatie

Het eerste KRM monitoringprogramma is in juli 2014 vastgesteld. Uiterlijk zes jaar daarna, in juli 2020, moet het KRM monitoringprogramma worden geactualiseerd. Collega's van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijkswaterstaat (RWS (Rijkswaterstaat)) en Wageningen Marine Research werken hieraan sinds begin dit jaar onder leiding van Suzanne Stuijfzand (RWS Water, Verkeer en Leefomgeving). Het IHM (Informatiehuis Marien) is als coördinator voor de KRM monitoring direct betrokken bij dit werk. In totaal nemen circa 40 collega's actief deel aan het schrijfproces.

EU-rapportage

De uiteindelijke EU-rapportage wordt zoveel mogelijk gebaseerd op het KRM monitoringprogramma (MS2). De Europese Commissie stelt het definitieve rapportageformat pas in mei 2020 definitief beschikbaar. De MS2 is dan al vrijwel gereed. Hierdoor zijn (kleine) afwijkingen tussen de twee niet helemaal uit te sluiten. Idealiter is het format beschikbaar bij aanvang van het schrijven van de MS2. Helaas blijkt dit keer op keer niet haalbaar, net als bij de MS1 en MS3.

Rapportagetool

Ter ondersteuning van het rapportage proces laat het IHM een KRM-rapportagetool inrichten. Deze tool maakt het straks mogelijk om alle betrokkenen via een web portaal informatie te laten aanleveren en toetsen.