Vervolg Uitvoering Masterplan Wind op Zee (VUM)

Energie is een noodzakelijke voorwaarde voor het functioneren van onze samenleving. Om ook op lange termijn aan de energiebehoefte te kunnen voldoen is de groei van duurzame energie noodzakelijk. Bijvoorbeeld met windenergie. In de Ontwerp-Beleidsnota Noordzee 2016-2021is aangegeven dat in 2023 4.450 megawatt (MW) aan windenergievermogen op zee operationeel moet zijn. Dat is 3.450 MW extra bovenop de bestaande parken en de parken in aanbouw.

Over de effecten van windturbineparken op het ecosysteem van de Noordzee bestaan nog onzekerheden. Europese regelgeving vereist dat bij veel onbekendheid over de ingreep-effectrelaties uit voorzorg een veilige marge moet worden aangenomen. De onbekendheid over ecologische effecten beïnvloedt ook een kostenefficiënte realisatie van de doelstellingen voor wind op zee. Om deze redenen is door de toenmalige ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu besloten om onderzoek naar belangrijke vragen rond bouw en exploitatie van windparken te laten uitvoeren.

In 2011 is het 'Shortlist-onderzoek Ecologische Monitoring Wind op  zee' uitgevoerd. Hierop volgend is het VUM onderzoek opgestart.

De uitkomsten van de VUM-onderzoeken zijn verwerkt en toegepast in het besluitvormingstraject voor offshore windparken. Bijvoorbeeld in het 'Kader Ecologie en Cumulatie', en de kavelbesluiten  voor de nieuw te bouwen parken.

Onderzoeken

Er zijn 10 deelonderzoeken in het VUM-onderzoek verricht, te weten:

 1. Geluidsmodel voor heien op zee;
  Rapport: Nijhof M.J.J., Binnerts B., Ainslie M.A., de Jong C.A.F. (2015) Integration source model and propagation model, TNO Rapport, TNO 2015 R10186
 2. Beoordelingsinstrument voor cumulatieve effecten onderwatergeluid (SORIANT);
  Rapport: von Benda-Beckmann A.M., de Jong C.A.F., Binnerts B., de Krom P., Ainslie M.A., Nijhof M., te Raa L. (2015) SORIANT VUM - final report. TNO Rapport, TNO 2015 R10791 (pdf, 1.1 MB)
 3. Effecten van offshore heigeluid op het gehoor van gewone zeehonden;
  Rapport: SEAMARCO (2013) Hearing thresholds of two harbor seals (Phoca vitulina) for playbacks of multiple pile driving strike sound, Report no. 2013-02 (pdf, 253 kB)
  Rapport: SEAMARCO (2015) Effect of pile driving sounds’ exposure duration on temporary hearing threshold shift in harbor seals (Phoca vitulina), Report no. 2015-03 (Draft report)
 4. Effecten van heigeluid op de overleving van vislarven;
  Rapport: Bolle L.J., de Jong C.A.F., Blom E., Wessels P.W., van Damme C.J.G, Winter H.V. (2014) Effect of pile-driving sound on the survival of fish larvae. IMARES, Report no. C182/14 (pdf, 940 kB)
 5. Effecten van offshore heigeluid op gehoor en gedrag van bruinvissen;
  Rapport: SEAMARCO (2013) Hearing thresholds of a harbor porpoise (Phocoena phocoena) for playbacks of multiple pile driving strike sounds, Report no. 2013-01 (pdf, 739 kB)
  Rapport: SEAMARCO (2013) Behavioral responses of a harbor porpoise (Phocoena phocoena) to playbacks of broadband pile driving sounds, Report no. 2013-04
  Rapport: SEAMARCO (2014) Hearing frequencies of a harbor porpoise (Phocoena phocoena) temporarily affected by played back offshore pile driving sounds, Report no. 2014-05 (pdf, 511 kB)
  Rapport: SEAMARCO (2015) Effect of pile driving sounds’ exposure duration on temporary hearing threshold shift in harbor porpoises (Phocoena phocoena), Report no. 2015-09 (pdf, 811 kB)
  Rapport: SEAMARCO (2015) Hearing thresholds of a harbor porpoise (Phocoena phocoena) for narrow-band sweeps (0.125-150 kHz), Report no. 2015-02 (pdf, 253 kB)
 6. Zwemsnelheden van zeezoogdieren in de Noordzee;
  Rapport: Aarts G.M., Brasseur S.M.J.M., Winter H.V., Kirkwood R.J. (2015) Persistent maximum swim speed of harbour porpoise, harbour seal and grey seal.
  Rapport: SEAMARCO (2015) Swimming speed of a harbor porpoise (Phocoena phocoena) in a pool during playbacks of pile driving sounds, Report no. 2015-08
 7. Aantallen aanvaringen modelleren van vogels met offshore windturbines;
  Rapport: Kleyheeg-Hartman J.C. (2014). Overzicht en korte beschrijving van beschikbare collision rate models. Notitie Bureau Waardenburg, Culemborg.
  Rapport: Kleyheeg-Hartman J.C., Krijgsveld K.L., Collier M.P, Poot M.J.M., Boon A., Troost T.A., Dirksen S. (2014) Predicting collisions of birds with wind turbines offshore and on land: an overview and comparison of theoretical and empirical collision rate models. Artikel in voorbereiding, Bureau Waardenburg, Culemborg.
  Rapport: Krijgsveld K.L. (2014). Avoidance behaviour of birds around offshore wind farms. Overview of knowledge including effects of configuration. Rapport 13-268, Bureau Waardenburg, Culemborg. (pdf, 2.2 MB)
 8. Vleermuismigratie over zee;
  Rapport: Lagerveld S, Jonge Poerink B., de Vries P. (2015) Bat activity at the Dutch continental shelf in 2014, IMARES Wageningen UR, Den Helder, Report no C094/15 (pdf, 3.7 MB)
  Rapport: Lagerveld, S, Aarts, G, Jonge Poerink B, Winter E. (in prep.) Offshore bat activity at the Dutch Continental Shelf in relation to coastal and offshore weather.
 9. Effect van windparken op zeevogels.
  Rapport: Leopold M.F., van Bemmelen R.S.A., Zuur A.F. (2013) Responses of local birds to the offshore wind farms PAWP and OWEZ (Het Offshore Windpark Egmond aan Zee) off the Dutch mainland coast. IMARES Report no. C151/12.
 10. Workshop Internationale harmonisatie en samenwerking.
  Rapport: Lucke K,Winter E, Lam F.P,Scowcroft G, Hawkins A, Popper A.N,Report of the Workshop on International Harmonisation of Approaches to Define Underwater Noise Exposure Criteria. IMARES, Report no. C197.13 (pdf, 669 kB)