Shortlist Wind op Zee

Bij de start van de bouw van de eerste windparken op zee was nog veel onbekend over de ecologische effecten. Doel van de Shortlist is om de belangrijkste vragen op het gebied van ecologie in relatie tot windparken op zee te beantwoorden. Om zo de kennisleemtes op te vullen.

Het toenmalig ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben opdracht gegeven voor dit onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd door een consortium onder leiding van Imares en TNO (bestaande uit Bureau Waardenburg, NIOZ, Seamarco en TNO).

Het Shortlist onderzoek richt zich op enerzijds de verspreiding van soorten (vogels, vissen en zeezoogdieren) en anderzijds de effecten op deze soorten in relatie tot de bouw en aanwezigheid van windparken. Het onderzoek stamt  uit de periode 2010-2011.

Hieronder staan de (eind)rapporten. De basisdata die gebruikt zijn voor deze rapporten zijn te vinden in de viewer.