Natuurlijk veilig (vervolg van ecologisch gericht suppleren)

Sinds 1990 vormen suppleties een essentiële onderhoudsmaatregel voor het in stand houden van onze kust. Doel van suppleties is de structurele erosie van de kustlijn te beteugelen. Dit moet op een manier die aansluit bij de natuurlijke processen en met behoud van het zandige karakter van de Nederlandse kust. Daar waar nodig wordt zand toegevoegd aan het strand en de vooroever. In het onderzoeksprogramma Natuurlijk Veilig, uitgevoerd door Deltares en WMR in opdracht van Rijkswaterstaat, wordt verder onderzoek gedaan naar de ecologisch effecten van deze suppleties.

Dit zesjarig programma (2017-2021) maakt deel uit van een convenant tussen Rijkswaterstaat, en tien natuurorganisaties. In het project zijn data uit oude projecten samengevoegd in één database én er zijn aanvullende metingen gedaan van bodemeigenschappen, benthos en vis.

Doelen

Doel van dit programma is het krijgen van inzicht:

  • of, en in welke mate, zandsuppleties van invloed zijn op natuurwaarden
  • op welke manier zandsuppleties in de nabije toekomst kunnen bijdragen aan de opgaven van veiligheid met behoud én ontwikkeling van natuur.

Natuurlijk Veilig is het vervolg op Ecologisch gericht suppleren. Dit project liep van 2009-2015. Er zijn van 2009-2014 metingen gedaan bij Ameland (waar in 2010 en 2011 is gesuppleerd) en op Schiermonnikoog bij wijze van referentiegebied.

Rapporten

De rapporten zijn te vinden op de site van Natuurlijk Veilig. De basisdata die gebruikt zijn voor deze rapporten zijn te vinden in de viewer.

Bijsluiter

Meer informatie over metadata en toegepaste methode vindt u in Natuurlijk Veilig duinen metadata (pdf, 1.8 MB).