Data protocol

Het Protocol Mariene Data geldt als kader om de mariene data-uitwisseling te vergemakkelijken. De belangrijkste afspraken worden eenduidig vastgelegd. Hiermee wordt een zekere uniformiteit bereikt. Zenders en ontvangers  kunnen zo data van elkaar gebruiken zonder onnodige vertaalslagen. Ook worden de te maken keuzes vereenvoudigd.

schip

Het kan als basis gebruikt worden bij het maken van nadere contractafspraken. Waar het protocol nog meerdere keuzemogelijkheden geeft, kunnen contractpartners die keuzes nader specificeren in hun contract.

Een afgeleid doel is het beëindigen van dubbele dataleveranties die nu nog veel tijd en geld kosten. Data blijft in de toekomst bij de provider en wordt eenmalig en eenduidig ter beschikking gesteld. Meerdere leveringen in diverse formaten zijn niet meer nodig.

Het Informatiehuis Marien is de beheerder van het Protocol Mariene Data. Het protocol blijft een levend document. De inhoud kan in de loop der tijd aangepast worden en het aantal aangesloten partijen kan uitgebreid worden.

Opbouw

In essentie bevat het protocol 3 soorten afspraken:

  1. Technische Standaardisatie: Welke technische oplossingen worden er gekozen.
  2. Semantische Standaardisatie: Welke taal/woordenboeken worden er gebruikt, wat wordt precies bedoeld met die termen.
  3. Organisatorische: Wat moet er georganiseerd zijn om data uit te wisselen. Welke afspraken gelden er bij de beschikbaarstelling, wie doet wat?

Status protocol mariene data in 2020

Het protocol is tot stand gekomen onder een projectgroep met daarin vertegenwoordigers van Noordzee-rijksdatabeheerders in Nederland. Uit de veelheid aan standaarden, afspraken en initiatieven heeft de projectgroep keuzes gemaakt en een handzaam en praktisch protocol opgesteld. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Deltares, WMR en MARIS ondersteunen het protocol. Veel open data is te vinden op het portaal van het Informatiehuis Marien via de Open Data Viewer.

KRM-database

De KRM-database bevat alle officiële KRM-monitoringdata van Nederland en is conform het protocol. De definitie van het dataformat is hier rechts te vinden.


Protocol mariene data

Definitie dataformat IHM