Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK)

PDOK is een centrale overheidsvoorziening voor ontsluiting van geobasisregistraties en andere kern geodatasets van nationaal belang. De organisatie biedt actuele geodata inclusief goede metadatering. PDOK bevindt zich middenin de Geo-informatievoorziening (GIV) van Nederland. De diensten voldoen aan nationale en internationale standaarden, zoals de Europese INSPIRE standaard en de Nederlandse e-overheid standaarden.

Doel

Het verstrekken van actuele, betrouwbare en steeds beschikbare geo-informatie, waarmee de partners betere dienstverlening, overeenstemming met wetgeving, kostenreductie en efficiency bereiken. Verder kwaliteitsverbetering door nauwere samenwerking tussen partners en het bevorderen van de samenwerking met het (geo-)bedrijfsleven.
PDOK is een samenwerkingsorganisatie van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken, Rijkswaterstaat, het Kadaster en Geonovum.

Voor wie?

Aanbieders van geodatasets van nationaal belang: overheidsorganisaties.
Afnemers van deze geodata: overheden, bedrijven, particulieren, onderwijs en wetenschap.

Trefwoorden

BRT, Gebouwen, TOP, Topografische kaarten, Achtergrondkaarten, Adressen, Wegen, Weggegevens, Waterwegen, Spoorwegen, Grondgebruik, Gewaspercelen, Agrarisch areaal Nederland, Ecotopen, Kweldervegetatie, Natura 2000, Natuurmeting op kaart, Nationale parken, Beschermde gebieden, Overheidsdiensten, CBS wijk- en buurtinformatie, CBS vierkanten aantallen inwoners, Bevolkingskernen, Ruimtelijke plannen, Bestuurlijke grenzen, Wandelroutes, Fietsroutes, Oppervlaktewaterlichamen, Mossel en schelpdieren