Sovon Vogelonderzoek Nederland

Sovon is een groene kennisorganisatie en gegevensbeherende organisatie in de non-profitsector. Het is een vereniging met bestuur en ledenraad, die ondersteund wordt door een werkorganisatie met ongeveer 65 professionals. Bij de uitvoering van de landelijke en regionale vogelmeetnetten maakt Sovon gebruik van een groot vrijwilligersnetwerk (8.000 vogeltellers).

Doel

Sovon volgt de ontwikkelingen van vogels in Nederland door middel van populatie- en verspreidingsmonitoring en met het uitvoeren van toegepast onderzoek. Met de verkregen informatie wordt het natuurbeleid en terreinbeheer ondersteund en kennisontwikkeling bevorderd. Gelet op de functie in de maatschappijbrede informatievoorziening heeft Sovon objectiviteit, neutraliteit en onafhankelijkheid geborgd.

Voor wie?

Sovon richt zich op overheden, terreinbeherende organisaties, kennisinstituten en natuurorganisaties, waaronder de Vogelbescherming Nederland. Ook grote initiatiefnemers van ingrepen in de fysieke leefomgeving en burgers, waaronder ook vrijwilligers die actief zijn op het vlak van het gericht waarnemen van vogels, behoren tot de doelgroep.

Trefwoorden

SOVON, Rapporten, Publicaties, Meetprotocollen, Populatietrends, Vogels, Vogelsoorten, Verspreiding