Interdepartementale Directeuren Overleg Noordzee (IDON)

Het IDON coördineert de ontwikkeling van beleid en bereidt besluiten voor over het beheer van de Noordzee. De coördinerende rol van IDON zorgt ervoor dat de ministeries beleid maken vanuit één gezamenlijke visie op de toestand, het gebruik en de verdere ontwikkeling van het Noordzeegebied. In het IDON werken de ministeries van Infrastructuur en Milieu (voorzitter), Economische Zaken, Defensie, Financiën en de uitvoeringsorganisaties Rijkswaterstaat en Kustwacht samen.

Doel

In het IDON vindt afstemming plaats over beleidsdossiers waarbij meerdere departementen zijn betrokken. Voorbeelden zijn het project Windenergie op Zee, de mogelijke aanwijzing van Natura2000-gebieden, de Kaderrichtlijn Mariene Strategie, de zandwinstrategie en de wijzigingen in scheepvaartroutes op de Noordzee. Ook is het IDON nauw betrokken bij het streven naar verduurzaming van álle vormen van gebruik en bij het stimuleren van nieuwe vormen van gebruik waarin economische en ecologische belangen samengaan. Die ambitie krijgt concreet gestalte in de ontwikkeling van een gebiedsagenda die toekomstbeelden koppelt aan opgaven en projecten. Deze agenda is een van de bouwstenen voor de verdere invulling van het Noordzeebeleid in het volgende Nationaal Waterplan.

Voor wie?

Organisaties, bedrijven en (overheids)instellingen die iets willen ondernemen op de Noordzee en daar informatie over zoeken.

Trefwoorden

Beleidsterreinen, IDON, Noordzee, Gebruiksfuncties, Interacties, Ruimtelijke planning, Integrale afwegingskaders, Wetgeving, Regelgeving, Maritieme zones, Rijksorganisaties, Beheertaken, Adviesorganen, Onderzoek, Interdepartementaal, Internationaal, Noordzee-atlas, Geografische informatie, Hydrometeo, Kaarten, Rapporten